Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu
GadgetPoint
Raty 3x0
PayPo
Darmowa dostawa
Zamów w ciągu:
dostawa na:
Twój koszyk jest pusty ...
 • Przelewy24
alt
 • Ilość produktów: 494
 • Ilość promocji: 78
 • Aktualnie klientów na stronie: 46
 • Sklep odwiedziło: 872314 klientów
 • Sklep działa od: 27-09-2016

Regulamin sklepu

Regulamin zakupów obowiązujący od 10-10-2016 r.
 
 1. GadgetPoint.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie GadgetPoint.pl, prowadzony przez GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski z siedzibą przy ul. Osadnicza 35 lok. 1, 65-785 Zielona Góra, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod numerem 38125/2005, NIP: 9730595140, REGON: 080030993, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@GadgetPoint.pl, telefonicznie pod nr: 799-881-888, lub listownie na adres siedziby.
 2. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie GadgetPoint.pl
 3. Klienci mają możliwość korzystania z GadgetPoint.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w GadgetPoint.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na GadgetPoint.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie maila zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 4. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w GadgetPoint.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: Imienia i nazwiska, danych adresowych, numeru telefonu, adresu e-mail, hasła oraz akceptacji obowiązującego regulaminu. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski, której przedmiotem są usługi świadczone przez GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w GadgetPoint.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z GadgetPoint.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 6. Wszystkie produkty dostępne w GadgetPoint.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych GadgetPoint.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny.  Na życzenie klienta jest wystawiana faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 8. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego. Klient ponosi koszty dostawy.
 9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski dotycząca zakupu danego produktu w GadgetPoint.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w GadgetPoint.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
 10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach GadgetPoint.pl, GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w GadgetPoint.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego.
  2. Przelewem bankowym – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  3. Za pośrednictwem serwisu Przelewy24:
   • Kartą kredytową
   • Szybkim transferem
   • Przelewem online
   • Blik
   • Płatności odroczone PayPo
   • Raty
   • PayPal
  4. Rozliczenia transakcji wymienionych w pkt. 11.3 formach płatności rozliczane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24 należącego do PayPro S.A.
  5. Regulamin serwisu płatniczego Przelewy24 dostępny jest pod linkiem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 12. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w GadgetPoint.pl, GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 13. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
 14. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne zasady gwarancji oraz adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w gwarancji znajduje się informacja, że produkt należy reklamować w miejscu zakupu, produkt należy odesłać na adres magazynu GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Punktów Odbioru Osobistego mieszczącego się w Zielonej Górze. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane poprzez pocztę e-mail. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 15. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 16. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza reklamacyjnego lub w formie pisemnej na adres GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski podany w górnej części Regulaminu, na koszt GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane w sposób wybrany przez klienta.
 17. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski albo GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 18. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski.
 19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 20. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w GadgetPoint.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@GadgetPoint.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski na swój koszt.
 21. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu GadgetPoint.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu GadgetPoint.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 22. Podane przez Klientów dane osobowe GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w GadgetPoint.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w GadgetPoint.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski
 23. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach GadgetPoint.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w GadgetPoint.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski w ramach GadgetPoint.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

Załącznik 1. Polityka Ochrony Prywatności

 1. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski z należytą starannością dobieraja i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem GadgetPoint.pl.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w GadgetPoint.pl jest GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski w zakresie GadgetPoint.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach GadgetPoint.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 5. Klienci mogą przeglądać GadgetPoint.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w GadgetPoint.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 7. Dane Klientów za ich zgodą mogą być udostępnione dla Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer NIP 779-24-20-393 oraz numer REGON 30265547 w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu i/lub objęcia zakupu Programem Ochrony Kupujących.
 8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski i za zgodą Klientów.
 9. W przypadku uzyskania przez GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski wiadomości o korzystaniu przez Klienta z GadgetPoint.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości
 10. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski danych osobowych innemu niż GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski administratorowi danych.
 11. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 3 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski. lub też gdy GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w GadgetPoint.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 12. Dodatkowo, okazjonalnie, GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty GadgetPoint.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 13. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 14. GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z GadgetPoint.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z GadgetPoint.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

Załącznik 2 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@GadgetPoint.pl, wypełniając odpowiedni formularz na GadgetPoint.pl lub wysyłając list. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski, ul. Osadnicza 35 lok. 1, 65-785 Zielona Góra W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem! Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Należy pamiętać, że przedmiot zwracany na podstawie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy powinien być pełnowartościowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, a towar należy odesłać na adres: GadgetPoint.pl, ul. Osadnicza 35 lok. 1, 65-785 Zielona Góra)

 


 

(DANE SPRZEDAJĄCEGO) GadgetPoint.pl Arkadiusz Lisowski, ul. Osadnicza 35 lok. 1, 65-785 Zielona Góra

Tekst oświadczenia:
- Ja .............................................................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.......................................................................
- Data odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta
- Adres konsumenta
- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
 UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – np. zlecenie zainstalowania anteny satelitarnej;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – np. zakup złota na giełdzie;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zakup garnituru szytego na miarę;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – np. zakup jogurtu w sklepie internetowym
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. zakup farby wymieszanej z klejem;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli – np. zakup wina dostarczanego długo po zawarciu umowy o charakterze spekulacyjnym, w przypadku gdy jego wartość zależy od wahań rynku;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy – np. wezwanie informatyka do uszkodzonego laptopa;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;
 12. o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek.

(podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

Załącznik 3. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Zgłoszenie reklamacyjne
sporządzone w dniu ...............
1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (jaki np. paragon); ............................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
....................................................................................................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru):
..............................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia
do niniejszego dokumentu dowodu zakupu ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.
.......................................................
(czytelny podpis Klienta)


Strona główna
DARMOWA DOSTAWA OD 40zł
DOSTAWA GRATIS OD 40 ZŁ
BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
SZYBKA WYSYŁKA
SZYBKA WYSYŁKA
14 DNI NA ZWROT
WYGODNE ZWROTY
INFOLINIA 88 22 00 444
INFOLINIA 88 22 00 444
2023 GadgetPoint - wszystkie prawa zastrzeżoneSklep internetowy shopGold
Zarządzaj preferencjami zgody
Uruchomienie niezbędnych plików cookies jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Są one instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania, wypełniania formularzy, jak i w celach związanych z ustawieniem określonych przez Ciebie opcji prywatności.
Aby strona była Ci przyjazna przy kolejnych odwiedzinach chcemy zapamiętać twoje podstawowe preferencje takie na przykład jak ustawienia językowe. Tym są właśnie funkcjonalne pliki cookies, zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak tego nie polecamy, bo może to prowadzić do niepoprawnego działania niektórych części serwisu.
Pragniemy stawać się coraz lepsi, a analityczne pliki cookie dostarczają nam skondensowanej informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu na stronie, niezbędnej do jej rozwoju, i realizować ten cel dla Ciebie i innych użytkowników strony. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Informacje są agregowane i nie mają celu ustalenia Twojej tożsamości. Pomóż nam się rozwijać udzielając stosownej zgody.
Chcemy podążać za twoimi oczekiwaniami i, wśród wielu propozycji, dostarczać Ci te najlepsze, zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Chcemy też pomagać Ci w tych wyborach poza naszym serwisem. To właśnie reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych Ci treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Pliki cookie są używane do personalizacji reklam. Mogą być instalowane przez naszych Zaufanych Partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika, przy czym co do zasady reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeżeli nie zezwolisz na takie działanie, reklamy nadal będą dostarczane, lecz nie będziemy w stanie niestety dopasować ich dla Ciebie do Twoich preferencji. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
ZAPISZ USTAWIENIA I ZAMKNIJ
Witamy! Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych. Pliki cookie są używane do personalizacji reklam. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „ZAAKCEPTUJ”. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij „ZARZĄDZAJ”.
Korzystanie z plików cookie we wskazanych powyżej celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest GadgetPoint.pl. W pewnych przypadkach administratorami mogą być również nasi partnerzy. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookie oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Zarządzaj
Zaakceptuj